نفس صبح
تمام غیرت دریا است در کلام تو سبز
تموّج نفس صبح در سلام تو سبز
سلام، سنگ صبور قیام عاشورا
غرور زینب کبری‌ است در تمام تو سبز
پیمبری، که به اعجازِ یک سَرِ بی‌تن
طلوع می‌کنی و می‌شود قیام تو سبز
همیشه جان تو می‌سوخت در غم خورشید
امام سجده در آتش، همیشه نام تو سبز!
چنین که در شب زنجیره رفته‌ای تا شام
طلوع صبح تشیّع به اهتمام تو سبز