ای سپهدار رشیدم                                    یل ام البنین

*********************************

ای به میدان شجاعت                                 امیر المومنین

*********************************

تیـغ تـو تاب و توان از دل دشمـن بـه ربـود      بـرادرم عبـاس‌ام دلاورم عبــــاسم

بــوسه خیــل ملـک بــر سر و دستان تو بود   بـرادرم عبـاس ام دلاورم عبـــاسم

ای در ایــــــــــن دشت امیـــــــــدم                  یــــــــــل ام البنیـــــــــــــــــن

*********************************

تشنه ماندی تو به یاد لب  خشکیده من بر دریا   برادرم عباس ام دلاورم عبـاسم

کرده ای شاد ز ایثارو وفاداری و رزمت زهــرا     برادرم عبـاس ام دلاورم عباسم

ای علمــــــــــــــدار رشیــــــــدم                    یــــــــل ام البنیـــــــــــــــــن

*********************************

در بر این همه دشمن تـو پنــاه حـرم عطشانی  برادرم عباس ام دلاورم عباسم

در وفـا و کرم و جود و شجاعت اسوه دورانی    بـرادرم عباس ام دلاورم عباسم

در وقــا چــــون تـــو نـــدیــــــــدم                       یــــــــــل ام البنیـــــــــــــــــن

*********************************

تک و تنها تو شجاعانه برفتی به سوی آب فرات  برادرم عباس ام دلاورم عباسم

تــا دهی تشنه لبان حرم فاطمه از غصه نجات   برادرم عباس ام دلاورم عباسم

درد هجـــر تـــــــــو کشیـــــــــدم                       یــــــــــل ام البنیـــــــــــــــــن

*********************************

من بــرادر به علمداری و سرداری تو می نازم   برادرم عبـاس ام دلاورم عباسم

جان و سر را به فدایت چو میسر شودم میبازم برادرم عباس ام دلاورم عباسم

دل ز غیــــــــر تــــو بـــریـــــــدم              یــــــــــل ام البنیـــــــــــــــــن

*********************************

مرحبا بر تو که از بهر حرم جان و سر اهدا کردی برادرم عباس ام دلاورم عباسم

تو به میدان شرف به رزم خود معرکه برپا کردی  برادرم عباس ام دلاورم عباسم

ای سپهـــــــــــــدار شهیـــــــــدم                     یــــــــــل ام البنیـــــــــــــــــن