من ،‌از غم مرگ تو ای جان زینب                        می میرم من (2)

**********

یین آمدم جان ز هجران تو  بر لب                        می میرم من (2)

**********

نیمه جانی از من مانده بر جا                  می روم کوفه در اوج غم ها

بی تو من ماندم تنهای تنها                      از غم تو ای برادر     می میرم من (2)

**********

قاتلینت با من ره سپارند                       کوفیان بر گردم بی شمارند

خیمه گاهت یک یاور ندارند                     از غم تو  ای برادر     می میرم من (2)

**********

ناله ها برپا از کودکان است                     آه طفلانت بر آسمان است

اشک آنان بر دامن روان است                 از غم تو  ای برادر     می میرم من (2)

**********

کاش بودی تا حالم ببینی                       لختی در محمل پیشم نشینی

خار غم ها را از دل بچینی                     از غم تو ای برادر    می میرم من (2)

**********

کودکان در ناله از عدویند                   دیده گریان در فکر عمویند

غرق شیون در هجران اویند             از غم تو می میرم من     می میرم من (2)

***
پیکر تو پر از ز خم کاری است                  کربلا از خونت لاله زاری است

آسمان بر تو با من به زاری است            از غم تو  ای برادر     می میرم من (2)

 **********

دیده گریان بر نعش تو  بودم                     دل پریشان بر نعش تو بودم

سینه کوبان بر نعش تو  بودم                 از غم تو  ای برادر     می میرم من (2)

**********

کوفه می آیم با دست بسته                   دیده گریان با قلبی شکسته

کوفیان گرد من دسته دسته                   از غم تو ای برادر     می میرم من (2)