یک ترانه، یک غوغا، روی نیزه می‌رقصد
یک طلوع بی همتا روی نیزه می‌رقصد
یک غزل که دستانش بوی بی کسی دارد ...
آشناترین تنها روی نیزه می‌رقصد
ضجّه‌ای سکوت آمیز ، توی خیمه میپیچد:
" عمّه جان ! سرِ بابا روی نیزه می‌رقصد؟!!"
شعر سرخِ فریاد است ... این دهان خشکیده
آتشی که بی پروا روی نیزه می‌رقصد
مثلِ بیت روییدند، لاله‌های طوفانی
یک قصیده از دریا روی نیزه می‌رقصد
خاطرات چشمانم، لحظه‌های " صفّین" است
لحظه‌ای که قرآنها روی نیزه می‌رقصد