اکبرم ای اکبرم                               نور چشمان ترم

**********

از غم مرگ تو شد                          خاک ماتم بر سرم

**********

ای خدا این کشته جانان من است          ای خدا این راحت جان من است

ای خدا این نور چشمان من است           کشته اش چون بنگرم اکبرم ای اکبرم

**********

پاره پاره تیغ کرده پیکرش                     فرشی از خون گشته خاک بسترش

در حرم گریان دو طفل مضطرش              قبله اهل حرم اکبرم ای اکبرم

**********

نیست در مرگت علی طاقت مرا                          بعد مرگ تو علی الدنیا عفا

زندگی بعد از علی نبود روا                              زود رفتی از برم اکبرم ای اکبرم

**********

تا رسیدم بر سرش جان داده بود                 غرقه خون بر روی خاک افتاده بود

آمدم بالین او اما چه سود                            مونس دل اکبرم اکبرم ای اکبرم

**********

تشنه لب در معرکه جان داده است                دیدگانش را بهم نهاده است

آه بر خاک بلا افتاده است                          کن نگاهی از کرم اکبرم ای اکبرم

**********

کاش می شد گوید او حرفی به من                 آه او با من نمی گوید سخن

گشته گریان بر علی دشت و دمن                 در عزایش دخترم اکبرم ای اکبرم

**********

هر چه خواهش کردمش سودی نداشت       مرگ او داغی به قلب من گذاشت

در وداعش قلب زینب می گداخت            نوحه خوانش خواهرم اکبرم ای اکبرم

**********

آه بی جان بر زمین افتاده است                    با لب تشنه علی جان داده است

خصم داغش بر دلم بنهاده است                کی رود از خاطرم اکبرم ای اکبرم

**********

با سلامش چون وداع از من نمود                        ناگهان صبر از کفم یک جا ربود

در حرم لب تشنه ای چون او نبود                       تشنه آب آورم اکبرم ای اکبرم