اول سلام وبعد سلام وسپس سلام

ای اولین امید من ای سومین امام

ای سبز وسرخ تشنه لب ای عزت غریب

خورشید شهر عشق توای شوق ناتمام

هم کعبه و وصال و بهشتی برای ما

ای بهترین بهانه دل عزت مدام

مصداق بارز همه آیات نوروشوق

ای معنی امید ونماز وشب وقیام

تا نام سبزوسرخ توهمرنگ غیرت است

ای بیرق تو تاهمیشه بود سرخ ومستدام

لب تشنه ایم وساقی توجرعه می دهد

ماراببخش جرعه توهنگام اختتام

من تا همیشه به نام تو سرخوشم

اول سلام وبعد سلام وسپس سلام