گر بر ستم قرون ، بر آشفت حسین (ع(
بیداری ما خواست ، به خون خفت حسین (ع(
آنجا که زمان ، محرم اسرار نبود
با لهجة خون ، سرّ گلو گفت حسین (ع(