الحق که به ما درس وفا داد حسین (ع(
هر چیز که داشت بی‌ریا داد حسین (ع(
یعنی که تأملی کنید ای یاران !
آن هستی خود زکف چرا داد حسین (ع)؟