صحیفة محرم
ای ناب‌ترین قصیدة غم
سجّاد صحیفة محرم
تو کوکب چارمین خاکی
یا سیّد عابدین عالم
ای نای تو نینوای فریاد
جان سوخت به بانگ نایت از غم
گل روضة سرخ کربلایت
از خون شهید عشق خرّم
نام تو به سجدگاه تاریخ
روشن ز فروغ اسم اعظم
در باغ بهشتی دعایت
گل کرده زبور جان آدم
با زمزم آسمانی تو
جاری شده چشمه‌های زمزم
سیراب ز کوثر کلامت
گل‌های بهشت آسمان هم
ای باغ رسالت از تو پُرگل
وامی خوی تو چون رسول خاتم
هر صفحه‌ای از صحیفة تو
بر زخم عمیق شیعه مرهم