می توانم به اشاره ای

خورشید را از غرب

به میانه ی آسمان باز گردانم.

 

می توانم فراگیرترین آب ها را

از تنوری تنگ

به قعر زمین فرو برم .

 

و شاید یک روز

دریاها را بالا بگیرم

تا رود ها به سرچشمه هایشان بازگردند

اما فرات هرگز باز نخواهد گشت

به روزهای پیش از فرات....