حُب الحسین رشته تحصیلی شـــماست
                   
دانشسرای عشق و جنون شهر کربلاست
در مبـحـث حسـین شـنـاسـی مـوفـــقـید
                   
موضـوع بـحث سینه زدن پای روضه هاست
تــا روز حـشر مــدرک تــان را نـمی دهـند
                   
بــرگ قبــولی هــمه در پــــوشه خـداست
پــاییـن کــارنــامه ی  هــرکـس نوشته اند
                   
ایــن مُـهر سرخ، مُهر شـهنشاه کـربلاست
مـحــشر کـنـار  درب جـنــان داد میــزنیــد:
                   
مــردم نـدیـده ایـد کــه آقـای مـا کجـاست؟!
تنها به عشق اوست که اینجا رسیده ایم
                   
جنــت بــدون حضـرت اربـاب بی صفـاست
نـــاگـاه جبــر ئیــل امــیــن نــالــه میــزنــد:
                   
آقای تان حسین همان مرد سرجداست؟!
محشــر دوبــاره از غــم او ســینه مـیزنـید
                   
آنجــا خــدا به خیر کند محـشری به پاست