داغ
پیچیده صدای تو به گوش تاریخ
داغ تو گران است به دوش تاریخ
خون تو شد آبروی عشق و ایمان
ای سرخ زبان سبز پوش تاریخ