بی روحی و غمگین شده ای از اوّل
ــ دین داری و بی دین شده ای ــ  از اوّل

یک بار علی و بار دیگر پسرش
ای کوفه! تو « نفرین شده ای » از اوّل !

****

تاریخ ِ زمین پُر از غم و احساس است
در راه ِ بشر ، وسوسه ای خــَـنــّــاس است

«اما به خدا هنوز من معتقدم »
آب است که سخت تشنه ی عباس است !