آنجا که وداع خواهری دیدن داشت
یک لحظه درنگ هم پرستیدن داشت
آنجا که گلو حسین (ع) ولب زینب (ع) بود
حقا که رگ بریده بوسیدن داشت

***

نام تو که عشق ناب دارد عباس (ع)
خاصیت آفتاب دارد عباس (ع)
ماتشنه  یک جرعه سخاوت هستیم
مشک تو هنوز آب دارد عباس(ع) !!