عالیترین حماسه منظوم کائنات
تفسیر ناب سوره تکویر ونازعات
بتهای کعبه بار دگر صف کشیده اند
از فتنه غریب هبل تا فریب لات...
یا رود رود داغ ترا گریه می کنم
یا واحه واحه ... می روم از نیل تا فرات...
اینک به پاس یاری آن بیکران سرخ
ای نخلهای ماریه قد قامت الصلات