بر نیزه ، سری به نینوا مانده هنوز

خورشید ، فراز نیزه‌ها مانده هنوز

در باغ سپیده ، بوته بوته گل خون
از رونق دشت کربلا مانده هنوز