چون مشک اگر چه نا‌امیدم کردی

شرمندة آخرین شهیدم کردی

ای دست جدا، دست مریزاد که خوب

در محضر عشق، روسپیدم کردی