بخون ای دل! که دشتستون صداشه

کمی فایز بخون ، دردم دواشه

ملایک نوحه خوانان حسین اند
بخون! والله خدا هم از خداشه