آن جمله چو بر زبان مولا جوشید

از نای زمانه، نعره ی لا جوشید

تنها ز گلوی اصغر شش ماهه

خون بود که در جواب بابا جوشید