اين چشمه جوشان حق مولا حسين است

اين شهسوار يكه و تنها حسين است

اين كهكشان علم و تقوا و شرافت

فرزند زهرا ماه بي همتا حسين است

اين تكسوار عرصه عدل و شهامت

مولود پاك مكه ي بطحا حسين است

اين پيشواي راستين كز همتش شد

بر پا قيام سرخ عاشورا حسين است

اين شعله سوزان و خشم مرتضايي

در خانمان دشمن رسوا حسين است

اين سرو قامت كيست با قد خميده

بر دست دارد اكبر ليلا حسين است

اين جسم عريان در ميان نيزه و تير

افتاده بي سر در دل صحرا حسين است

اين سر كه روي نيزه ها جا دارد امروز

آيينه ي رخشان ثارا... حسين است

اين صوت قرآن بر لبان كيست جاري

كز عرش آيد آه و واويلا حسين است

دانم كه فرمان شفاعت را عبادي

آن كس كه فردا مي كند امضا حسين است