مه بارقه‌ای است در شبستان حسین (ع)

هر صبح ، ز دامن افق ، خون آلود

شب ، حادثه‌ای ز درد پنهان حسین (ع(

خورشید بر آید از گریبان حسین (ع(