شب اندیشه‌ام روز از حسین است                 نی‌ام را دم به دم سوز از حسین است
از آن ظلمت ستیزم همچون خورشید             که روحم غیرت آموز از حسین است