پرچم اسلام

اهداف بزرگ در جهان داشت حسین

هفتاد و دولاله در زمین کاشت حسین

ایثار نمود جان خود در ره دین

تا پرچم اسلام برافراشت حسین