از مردم شهر، کینه باقی مانده                  از اهل حرم سکینه باقی مانده

زینب تو به دل نگیر در کوفه فقط              یک خاطره از مدینه باقی مانده