سهم سیب
یک هفته فقط زبان درازی کردیم

شاعر نشده قافیه سازی کردیم

هفتاد و دو بار با قلم خندیدیم

هفتاد و دو بار گریه بازی کردیم