حضرت زهرا (س) میخواست دور از چشم ناسپاسان و حق ناشناسان به خاک سپرده شود و نشانی او هم دور از چشم آنان باشد.
در مورد مزار دختر رسول خدا(ص) در تاریخ سه قول آمده است:
1ـ او را در خانه اش دفن کردند. (اصول کافی، ج1، ص461)
2ـ در خانة عقیل برادر حضرت علی(ع) به خاک سپرده شد. خانة عقیل ظاهراً میان بقیع و حرم رسول الله است. (طبقات ابن سعد، ج8، ص 20)
3ـ در قبرستان بقیع مدفون گردید. (بحارالانوار، احوال فاطمه (س)، ص 182)
در مورد قول سوم با توجه به بیرغبتی فاطمه (س) که نمیخواست گروه حاکمه در مراسم او شرکت داشته باشند، اگر جنازة تا بقیع حمل میشد، آنها متوجه میشدند. پس این قول از اعتبار کمتری برخوردار است.
اما قول اول و دوم قابل قبول هستند و هر کدام را بپذیریم در جریان توسعه حرم، قبر فاطمه (س) در محدودة حرم قرار گرفته است. به نظر میآید حدیثی از رسول الله(ص) که فرمودهاند: میان منبر و قبر من روضهای از روضات بهشت است، به قبر فاطمه (س) نظر دارد. ابن شهر آشوب از گفتة شیخ طوسی نویسد: آنچه درستتر مینماید اینکه او را در خانهاش یا در روضة پیامبر به خاک سپردند (مناقب آل ابیطالب، ج3، ص 365)
اما گفته شده که علی(ع) برای پنهان داشتن قبر دختر پیامبر(ص) صورت هفت قبر (بحارالانوار، ص 182) و به روایتی چهل قبر ساخت و این قرینهای است که قبر در داخل خانه نبوده است. علاوه بر آن علی(ع) قبر فاطمه را در جایی قرار نمیداد که فرزندانش دائماً آن را بنگرند. با این حساب قول دوم از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
به هر حال از پنهان داشتن قبر دختر پیامبر پیداست که او میخواسته با این کار ناخشنودی خود را برای همیشه آشکار سازد.