نه مثل ساره ای و مریم ! نه مثل آسیه و حوّا
    فقط شبیه خودت هستی ! فقط شبیه خودت زهرا!
    اگر شبیه کسی باشی ، شبیه نیمه شب قدری
    شبیه آیه تطهیری! شبیه سوره » اعطینا«!
    شناسنامه تو صبح است ، پدر تبسّم و مادر نور
    سلام ما به تو ای باران ، سلام ما به تو ای دریا!
    کبود شعله ور آبی! سپیده طلعت مهتابی!
    به خون نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا!...
    بگیر آب و وضویی کن ، ز چشمه سار فدک امشب
    نماز عشق بخوان فردا، به سمت قبله عاشورا