زخم‏هاى شعله‏ور براى حضرت زهراعلیها السلام

گرچه هرکس از تو مى‏گوید زخم‏هایى شعله‏ور دارد

از تو و درد دلت اما مادرم بهتر خبر دارد

با حضور آسمان باید حرفى از خورشید و باران زد

هرچه باشد او به جاى دل، آسمانى مختصر دارد

این‏که گفتم مى‏توان گاهى از حقوق عاشقى دم زد

هرکه سرسبز از بهار توست او زبانى سرخ‏تر دارد

عصر تو عصر قساوت بود، مردمانش از تبار سنگ

بى‏گمان آتشفشان هم گاه ناله‏اش در سنگ اثر دارد

آب‏ها مهر تواند اما گفته‏اى «الجار ثم الدار»

از کویر ما مگر دریا ساحلى خشکیده‏تر دارد؟

گرچه گاهى مى‏توان با درد این زبان را شعله‏ورتر کرد

از تو و درد دلت اما مادرم بهتر خبر دارد