دست‏هایت پل تجلى‏هاست

طور آواز تو پر از سیناست

برقى از چشم‏هاى تو خورشید

سطرى از اشک‏هاى تو دریاست

نام تو نام دیگر عشق است

نام تو نام دیگر فرد است

و على در کنار تو یعنى

آسمانى مقابل دریاست

پشت رنگین کمانى از لبخند

چهره آسمانى‏ات پیداست

و هراسى زشب‏ترین شب نیست

تا نگاهت چراغ این یلداست

جوشش لاله بى‏دلیلى نیست

داغ‏هایت هنوز بر صحراست

از فدک تا به کلبه احزان

ردپاى شکسته‏اى برجاست

شاخه‏هایى که مى‏رسد به خدا

دست‏هاى کشیده زهراست