اگر چه غربت از این آسمان نخواهد رفت
بدون اذن تو تیر از کمان نخواهد رفت

همین که ظهر شود ، گوش ها به سوی لبی
به جز ترانه ی پاک اذان نخواهد رفت

به دشت تیر و خطر عاشقانه هیچ کسی
به غیر سرو جوانت دوان نخواهد رفت

ببوس ، صورت و پیشانی درختان را
کسی به سوی خدا بی نشان نخواهد رفت

اگر چه عقربه ها مثل باد می رقصند
قیام سرخ تو از یادمان نخواهد رفت