آیینه شدند و تابناک افتادند
مانند سپیده سینه چاک افتادند
در پیش نگاه مهربان خورشید
هفتاد و دو آسمان به خاک افتادند