یکراست

سراغ تنهاییام میروم

کلید سوم

            چرا؟ ....

      زبانم قفل میکند

حالا، با نام تو

      نشانیام عوض میشود.