آتش هجر

 سوختم زآتش هجر تو پدر تب کردم *** روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم

تازیانه چو عدو بر سر و رویم می زد ***  نا امید از همه کس روی به زینب کردم