چراغ دل

ای داغ غمت لاله به باغ دل ما *** نام تو رقیّه جان، چراغ دل ما

دلسوختگان غم خود را دریاب *** بگذار تو مرهمی به داغ دل ما